Vuosi 2022

Vuosi 2022 

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

 

Toteutuminen vuonna 2022

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2022 tasolla NN+143,12 m, joka on 32 cm tason NN+142,80 m yläpuolella
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,20 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m)

 

Kevättalvella 2022 lunta satoi tavanomaista enemmän ja säännöstelyssä varauduttiin merkittävään kevättulvaan. Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät selvästi.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

 

Toteutuminen vuonna 2022

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,75 m saavutettiin 17.6.2022
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,31–143,75 m

 

Kevät ja sulanta alkoivat tavanomaista selvästi myöhemmin. Ennen tulvan alkua lumen suuren vesiarvon takia valuntaennusteet olivat hyvin suuria ja ohijuoksutusten välttämiseksi Koitereen pintaa pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaalla. Vedenkorkeus ylitti tason NN+ 140,60 m vasta 8.6. ja sen jälkeen vesipinta vielä nousi. Suositus ei toteutunut.

 

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN+143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN+143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

 

Toteutuminen vuonna 2022

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN 143,45–143,58 m. Alkukuusta vedenpinta oli lähellä suosituksen ylärajaa. Kuun puolivälin jälkeen vedenkorkeus laski ja alitti suositustason 143,50 m kuun viimeisenä seitsemänä vuorokautena enintään 5 cm.
 • Alkukesän (17.6.) ylimmän ja elokuun alimman vedenkorkeuden ero oli 30 cm.
 • Vedenkorkeus ei ylittänyt tasoa NN+143,80 m.

 

Elokuussa vedenpinta pysyi suurimman osan ajasta suosituskorkeudella eikä vedenkorkeus ylittänyt tasoa NN+143,80 m. Suosituksen pyrkimykset täyttyivät osittain.

 

Suositus 4:

Loka–joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN+143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN+143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2022

 • Koitereen vedenpinta oli loka-joulukuussa enimmillään NN+143,60 m.

Suositus toteutui.

 

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2