2011 alasivun pääkuva

Koitereen säännöstely- vuosi 2011

Vuosi 2011

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.  Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2011

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2011 tasolla NN+142,87 m, joka on hieman ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m) alapuolella, mutta tason NN+142,80 m yläpuolella. Hieman normaalia alhaisemmat vedenkorkeudet johtuivat etupäässä kuivasta kesästä ja syksystä.
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,12 m, joka oli hieman korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m). Kevättulvaa ennustettiin vuonna 2011 melko suureksi.

Edellä olevan mukaan suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2011

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,73 m saavutettiin 3.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,67-143,73 m.

Kevät tuli melko ajoissa, ja se oli vähäsateinen ja lämmin. Kevättulvat eivät toteutuneet ennustetussa määrin, ja Pamilon voimalaitoksen juoksutuksia vähennettiin toukokuun puolivälin jälkeen. Suositus voidaan katsoa toteutuneeksi.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2011

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN+143,50 – 143,62 m.
 • Tason lasku kevään ylimmästä arvosta oli 23 cm
 • Vedenpinta ei noussut yli tason NN+143,80 m.

Suositukset loppukesän vedenkorkeuksista täyttyivät selvästi.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2011

 • Vedenpinnan korkeus vaihteli Koitereella loka-joulukuussa tasolla NN + 143,64 - 143,88 m. Loka - joulukuussa vedenkorkeus oli pääosin suositusrajan alapuolella joulukuun alun lyhytaikaista (5 päivän) ylitystä lukuun ottamatta. Ylitys aiheutui runsaasta sadannasta, mikä sulatti muodostuneen ohuen jääpeitteen ja sen päälle kertyneen lumikerroksen. Edellä esitetyn perusteella suositus täyttyi.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2