2010 alasivun pääkuva

Koitereen säännöstely- vuosi 2010

Vuosi 2010

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta. Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2010

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2010 tasolla NN+143,12 m, joka on hieman ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m) yläpuolella. Vesivuosi on ollut melko tavanomainen, mikä näkyy myös vedenpintojen tasossa.
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,17 m, joka oli n. 10 cm korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m). Kevättulvaa ennustettiin vuonna 2010 tavanomaiseksi.

Edellä olevan mukaan suosituksen pyrkimykset täyttyivät selvästi.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2010

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,79 m saavutettiin 1.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,66-143,79 m.

Toukokuun sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa lähes puolitoistakertainen normaaliin verrattuna. Toukokuun loppupuolelle sijoittuneet sateet nostivat Koitereen vedenpinnan muutamaksi päiväksi yli suositusrajan. Nousu saatiin kuitenkin pysähtymään, jonka jälkeen vedenpinta saatiin pidettyä suhteellisen tasaisena suositusrajan sisällä. Edellä esitetyn perusteella suositus voidaan katsoa toteutuneeksi.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2010

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN+143,49 – 143,56 m.
 • Tason lasku kevään ylimmästä arvosta oli 37 cm (elokuun alimpaan 30 cm)
 • Vedenpinta ei noussut yli tason NN+143,80 m.

Suositukset loppukesän vedenkorkeuksista täyttyivät

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2010

 • Vedenpinnan korkeus vaihteli Koitereella loka-joulukuussa tasolla NN + 143,16 - 143,82 m. Loka - joulukuussa vedenkorkeus oli koko ajan suositusrajan alapuolella. Edellä esitetyn perusteella suositus täyttyi selvästi.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2