Kirkonkylän yleiskaavan päivitys ja laajentaminen

Tiedote Ilomantsin kirkonkylän yleiskaavan päivitykseen ja laajentamiseen liittyen

Tiedote

Ilomantsin kunta on käynnistänyt ko. alueen yleiskaavan laadinnan. Kaava-alue käsittää Kirkonkylä – Ilomantsijärvi – Sonkajanjärvi – Mekrijärven alueita.

Suunnitteluun sisältyvät rakennuskulttuuri-inventointi, luonto- ja maisemaselvitys sekä muinaisjäännösinventointi edellyttävät maastossa ja pihapiireissä liikkumista ja ne tehdään kuluvan kesän ja syksyn aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 204 a §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan kaavoituksesta aiheutuvien töiden suorittamisen alueellaan.

Yleiskaavan etenemisen vaiheista tiedotetaan maanomistajia.

Kaava-aineisto

Kaava-aineistoa

1. Selvitykset

2. Kaavaluonnosvaihe

3. Kaavaehdotusvaihe

4. Hyväksyntävaihe

 

Muistiot

Kaavatyöryhmä

Kaavatyötä ohjaa kunnan muodostama kaavatyöryhmä. Työryhmään kuuluvat kuntaympäristölautakunnasta Eila Piippo, Sauvo Henttonen ja kunnanhallituksesta Olli Puhakka.

Kaavanlaatijana on Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju, Jorma Harju, puh 044 596 3111

Kaavanlaatijana

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju,

Jorma Harju

044 596 3111

Ilomantsin kunta tiedottaa -kirkonkylän yleiskaavan päivittäminen ja laajennus