Oppilaanohjauksen perusta

Oppilaanohjauksen perusta ja tavoitteet

Ohjauksen perusta ja tavoitteet

Ohjaustoiminta pohjautuu pääasiassa kahteen keskeiseen ohjauksen ja oppimisen näkökulmaan. Toinen on elinikäinen oppiminen ja toinen holistinen oppilaskeskeinen ohjaus. Ohjaus nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, jota kuvaavia tavoitteita ja toimintaperiaatteita ovat: 

• ohjaus on yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvaa tavoitteellista toimintaa
• ohjausta järjestetään koko opintopolun ajan ja eri nivelvaiheissa
• ohjausta toteutetaan kolmella osa-alueella:
- kasvu ja kehitys
- opiskelu ja oppiminen
- elämänsuunnittelu ja uravalinnat

• oppilas saa ohjauksen kautta
- tukea kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin
- itsetuntemusta tunnistaen omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita
- sosiaalistumisen taitoja ja osallisuuden kokemuksia
- opiskeluvalmiuksia
- tukea omaan opiskelumotivaatioon
- elämänsuunnittelun valmiuksia
- tukea oman elämän valintojen tekemiseen elämässä, koulutuksessa ja uravalinnoissa

• ohjaukseen osallistuvat yhteistyössä
- kaikki opettajat ja muu henkilöstö
- koulun ulkopuoliset yhteistyötahot
- oppilasyhteisö
- huoltajat