Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Peruskoulussa ohjaus nähdään kokonaisvaltaisena ja tavoitteellisena toimintana, joka pohjautuu yksilöllisiin tarpeisiin. Ohjausta antavat kaikki koulun opettajat ja muu henkilöstö tarvittaessa yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Ohjausta järjestetään koko opintopolun ajan ja erityisesti opintojen nivelvaiheissa. Myös huoltajalla tulee olla mahdollisuus keskustella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä koulun henkilöstön kanssa.  

Ohjaus kohdistuu oppilaan kasvuun ja kehitykseen, opiskeluun ja oppimiseen sekä elämänsuunnitteluun ja uravalintoihin.

Oppilas saa ohjauksen kautta
- tukea kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin
- itsetuntemusta tunnistaen omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita
- sosiaalistumisen taitoja ja osallisuuden kokemuksia
- opiskeluvalmiuksia
- tukea omaan opiskelumotivaatioon
- elämänsuunnittelun valmiuksia
- tukea oman elämän valintojen tekemiseen elämässä, koulutuksessa ja uravalinnoissa

Vuosiluokilla 0-6 oppilaanohjausta toteutetaan osana eri oppiaineiden opetusta ja koulun muuta toimintaa. Luokanopettaja toimii ohjauksen vastuuhenkilönä oman luokkansa oppilaille yhteistyössä muiden opettajien ja koulun henkilöstön kanssa. 

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on oppilaanohjaajalla, joka toimii yhteistyössä luokanohjaajien, aineenopettajien ja muun koulun henkilöstön sekä yhteistyötahojen kanssa. 

Oppilaanohjaajan tehtävänä yläkoulussa on tukea nuorta hänen koulunkäynnissään ja ohjata oppilasta hänen tehdessään valinnaisainevalintoja, jatkokoulutus- ja uranvalintasuunnitelmia sekä toimia linkkinä jatkokoulutuksen, työelämän ja koulun välillä. Luokkamuotoisen ohjauksen lisäksi oppilailla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Oppilaanohjaaja vastaa työelämään tutustumisen (TET) järjestelyistä.  Peruskoulun päättövaiheessa oppilaanohjaaja tiedottaa huoltajille yhteishausta ja toisen asteen opinnoista. 

Luokanohjaaja on yläkoulussa luokkansa lähiohjaaja seuraten oman luokkansa oppilaiden opintojen etenemistä ja tarjoten tukea ja ohjausta opiskelussa tai muissa tilanteissa.

Ohjauksen järjestämisestä koulussamme löytyy lisätietoa ohjaussuunnitelmasta.

 

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta Ilomantsin kunnassa