Hankkeet

Vaara-Karjalan Leader ry

Vaara-Karjalan Leader Oy

Yhdistyksemme rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita ja myöntää yritystukia. Toimintamme tärkeimpänä tavoitteena on antaa kylätoimijoille, yhdistyksille, yhteisöille sekä mikro- ja pienyrittäjille mahdollisuuksia ja työkaluja kehittää omaa toimintaa ja samalla aktivoida omaa asuin- ja toimintaympäristöään. Toimialueemme ovat Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo.
Lisäksi kehitämme yhteistyötä muiden alueella toimivien maaseudun kehittäjäverkostojen kanssa.  
http://www.maakaista.fi/vaara-karjala

Leader logo vihreällä pohjalla valkoinen teksti Leader

Vaara-Karjalan Leaderin teemahankkeet

Kartalla - Lieksan, Ilomantsin ja Juuan yhteinen karttapalveluhanke

Liek­san kau­pun­ki sekä Ilo­mant­sin ja Juuan kun­nat ke­hit­tä­vät yh­tei­sen, kun­ta­ra­jois­ta riip­pu­mat­to­man mat­kai­lua pal­ve­le­van kart­ta­pal­ve­lun. Karttapalvelussa on kie­li­ver­siot (englan­ti, saksa, ve­nä­jä) ja kä­te­vä mo­bii­li­käy­tet­tä­vyys. Pal­ve­lun ta­voit­tee­na on saada sa­mal­le alus­tal­le mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta tar­joa­vat yri­tyk­set, rei­tis­töt ja mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­vat tu­tus­tu­mis­koh­teet. Kar­tal­la – Mat­kai­li­jan pal­ve­lut Vaara-Karjalassa -han­ket­ta hal­lin­noi Vaa­ra-kar­ja­lan Lea­der ry (1.1.2020 – 31.3.2021). Hank­keen avul­la kart­ta-ai­neis­tot vie­dään pal­ve­luun, kou­lu­te­taan yl­lä­pi­tä­jiä, tes­ta­taan pal­ve­lun toi­mi­vuut­ta ja lan­see­ra­taan pal­ve­lu käyt­töön. Li­säk­si teh­dään tar­vit­ta­va käännöstyö.

Kartalla - Lieksan, Ilomantsin ja Juuan yhteinen karttapalveluhanke alkoi 14.1.2020

Kyläkierros 2021

linkissä kaikki teksti

KestäväMaaseutu-hanke

KestäväMaaseutu Ilomantsissa

Tältä alustalta löytyvät linkit ja materiaalit yhteissuunnitteluprosessiin liittyen

Aikataulu:

Prosessi käynnistyy tammikuussa 2021 ja kestää vuoden 2022 kevääseen saakka.

linkki Ilomantsin KestäväMaaseutu -hankkeen Moodle -alustalle

Suomen kartta ja Ilomantsi merkitty

Postia Ilomantsin kunnalle!

Postia Ilomantsin kunnalle!

 

Postia kunnalle linkki