Maisematyölupa pääkuva

Maisematyölupa

Lupa tarvitaan maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

  • puiden kaataminen
  • maankaivu
  • täyttäminen
  • louhiminen 

Lupa voi olla tarpeen myös eräiden yleiskaavojen alueella.

 

Maisematyölupaa tarvittavat asiakirjat

Maisematyölupahakemus (1 kpl)
Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta. Hakijana rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen).

Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (1 kpl)
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta.

 

Kartat (2 kpl)
Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta kaava-alueen lupiin (saa tekniseltä osastolta), kiinteistörekisterin karttaote (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai rakennusvalvonnasta)

Asemapiirustus (2 kpl)

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.