Maa-ainesasiat pääkuva

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen

Lupa- ja valvontaviranomaisena maa-ainesasioissa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Ilomantsin kunnassa toimii  kuntaympäristölautakunta.


Luvan tarve:

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslupa.  Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Myöskään tärkeän tai muu vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laatu tai antoisuus ei saa vaarantua (jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa).

Luvan hakeminen:

Lupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Lupaa ainesten ottamiseen on haettava kirjallisesti. Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena. Lupaviranomaisen pyynnöstä on hakijan tarvittaessa toimitettava lisäkappaleita hakemuksesta ja sen liitteistä, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen ja lausuntojen pyytämisen vuoksi. Ottamissuunnitelma on liitettävä hakemukseen neljänä kappaleena. Hakemuksessa on esitettävä maa-ainesasetuksessa yksilöidyt asiat. 

Luvan käsittely:

Lupaviranomainen tiedottaa vireillä olevasta lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä kunnan ilmoitustaululla (30 vrk) ja tarvittaessa yleisesti saatavilla olevassa sanomalehdessä. Niille, joita asia erityisesti koskee, ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille (luvan hakijat ja rajanaapurit) ja muille alueiden omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua. 

Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin korkeintaan 15 vuodeksi.

Lupapäätöksestä tiedotetaan toiminnan sijaintikunnan sekä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja tarvittaessa sanomalehdissä.

Lupaviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

Luvan käsittelystä perittävät maksut ja vakuudet:
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja luvan valvonnasta peritään maksu. Lupamaksu perustuu perusmaksuun sekä kokonaisottomäärään ja ottamisalueen pinta-alaan perustuvaan maksuun. Valvontamaksu määräytyy vuosittaisen ottomäärän mukaan. Ilomantsin kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan maa-ainestaksa on tullut voimaan 1.2.2022.

Vakuudet:

Luvan myöntämisen yhteydessä tai myöhemmin voidaan antaa erillisestä hakemuksesta lupa aloittaa toimenpiteet (aloituslupa) ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Hakijan on tällöin asetettava hyväksyttävä vakuus niiden haittojen korvaamiseksi, jotka päätöksen muuttaminen tai kumoaminen aiheuttaa.

Lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi lupaviranomainen määrää annettavaksi vakuuden. Vakuuden tulee yleensä olla voimassa 12-24 kk yli viimeisen luvan voimassaolopäivän ja sen suuruutta voidaan voimassaoloaikana tarkistaa.

Kotitarveotto:

Kotitarveottoa on ainesten ottaminen omalta maalta omaan, tavanomaiseen käyttöön. Käytön tulee liittyä rakennustoimintaan, salaojitukseen tai omien tilusteiden kunnossapitoon.  Tähän tarvitaan ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli ottomäärä ko. paikalla on yli 500 m3. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman maa-aineslupaa.
Kotitarveotossakin ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi.  Toiminnasta ei saa myöskään aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. (MAL 3 § 4 mom.)

Yhteystiedot

Tiina Kuusisto

ympäristösihteeri ILOMANTSI
 040 104 3362
tiina.kuusisto@ilomantsi.fi

Tavattavissa ma-ke

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä ajanvarauksella.