Erityisen ja tehostetun tuen kuva

Murupolku

Tehostettu ja erityinen tuki

 

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityistä tukea oppilas voi saada, jos tehostetut tukitoimet eivät riitä. Erityisen tuen saamiseksi tarvitaan päätös.     

Erityisen tuen päätös
Päätösesitystä varten koulussa tehdään pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman edeltävää pedagogista selvitystä ja erityisten tuen antamista. Tämä edellyttää psykologisia tai lääketieteellisiä perusteita.  

Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan kolmannen ja kuudennen luokan aikana tai muuna erikseen määriteltynä ajankohtana.

Erityinen tuki muun opetuksen yhteydessä

Oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, voi opiskella

  • lähikoulussaan tuettuna yleisopetuksen ryhmässä
  • erityisluokalla
  • erityiskoulussa

 
Oppilaalle sopiva luokka- ja koulumuoto suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Yleisopetuksen ryhmässä opiskelevalle erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki.

Tuki voi olla esimerkiksi

  • osa-aikaista erityisopetusta
  • pienryhmäopetusta
  • koulunkäyntiohjaajan ja kasvatusohjaan tukea
  • eriyttämistä
  • oppimateriaalien muokkaamista
  • mahdollisuutta apuvälineiden käyttöön

 

Yhteystiedot