Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalaki (410/2015)

 • Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.
 • Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
 • Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).
 • Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Rekisterin pitäjänä kunta on vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla ja ei sisällä virheellistä tietoa.
 • Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on päivitettävä julkaistuun rekisteriin ilman viivytystä.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt


Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Pormestari ja apulaispormestari
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat

 • Kunnanjohtaja
 • Kunnanhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollisuus

 • Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.
 • Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
 • Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.

Sidonnaisuusilmoitusten sisältö

 • Johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, hallituksen jäsenyys, hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys tai hallintoneuvoston jäsenyys
 • Merkittävä varallisuus: tulkintaohjeena voidaan pitää varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, merkittävät kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset, tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus, muiden osakkeiden omistus, ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset sekä maan ja metsän omistukset tai tapauskohtaisesti myös merkittävä elinkeinotoimintaan liittyvä velka takaus tai vakuus
 • Muut sidonnaisuudet: yhdistys- ja säätiötoiminta