Rakennuslupa pääkuva

Rakennuslupa pääkuva

Rakennuslupa


Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkohuoneet)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • korjaus- tai muutostyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 125 §
 


Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat

Rakennuslupahakemus (1 kpl)
Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta

Hakijana rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen).

Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (1 kpl)
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta.

Kartat (2kpl)
Ote asema- ,ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta kaava-alueen lupiin (saa tekniseltä osastolta), kiinteistörekisterin karttaote (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai rakennusvalvonnasta)

Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus (RH1) saa rakennusvalvonnasta.
 

Pääpiirustukset (asemapiirustus, pohja, leikkaus, julkisivut, 2 sarjaa).

Ilmoituksen rakennushankkeesta naapureille voi tehdä luvan hakija itse tai pyytää rakennusvalvontaa tekemään.

Rakennustyön vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja.
 

Muut asiakirjat

 • naapurien suostumus (jos rakentaminen sitä vaatii, esim. rajaetäisyydet)
 • tiehallinnon liittymälupa uudesta tieliittymästä
 • taloyhtiön lupa toimenpiteelle
 • suunnitelma/selvitys talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
 • lainvoimainen poikkeamispäätös
 • energiatehokkuuslaskelma (uudet asuinrakennukset)

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.

Rakentaminen linkkilista