LÄHTÖKOHDAT

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ilomantsin keskusta ilmakuva

Kuntaympäristölautakunta 26.3.2024

Lähtökohdat

Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että rakennusjärjestysten uudistamisprosessin osallisilla on mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen uudistamisen valmisteluun sekä arvioida rakennusjärjestyksen vaikutuksia. Lisäksi osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä asiasta.

Uuden rakentamislain (751/2023) § 17 mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamista ja rakennetun ympäristön hoitoa koskevia kuntakohtaisia määräyksiä, joilla pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonvarojen huomioon ottamiseen ja hyvän elinympäristön toteuttamiseen ja säilyttämiseen. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 

Rakennusjärjestysten uudistamisen tarve ja tavoite

Muuttuva lainsäädäntö, joka ei mahdollista soveltaa nykyistä rakennusjärjestystä, sekä saadut kokemukset nykyisestä rakennusjärjestyksestä ovat synnyttäneet tarpeen päivittää voimassa olevat rakennusjärjestykset yhteistoiminnassa lähikuntien kanssa.

Voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan Ilomantsissa 2007.

Rakennusjärjestysten uudistamisen tavoitteena on yhteistoiminnassa Pohjois-Karjalan kaupunkien ja kuntien kanssa laatia rakennusjärjestys, jossa samantyyppisiä rakennusalueita ja rakennushankkeita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi tavoitteena on antaa paikallisia, kuntakohtaisia määräyksiä aiempaa enemmän huomioiden jokaisen kunnan omaleimainen ympäristö ja maiseman ainutlaatuisuus.

Osalliset

Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessin keskeisiä osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen ja työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti

vaikuttaa.

Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot:

 

 • Kunnan kiinteistönomistajat, asukkaat ja työntekijät
 • Kunnassa toimivat yritykset, yhdistykset, seurat, järjestöt ja yhteisöt
 • Kunnan eri hallintokunnat ja yhtiöt
 • Naapurikunnat ja kaupungit
 • Itä-Suomen Aluehallintovirasto
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Museovirasto (Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo)
 • Väylävirasto
 • Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
 • Puolustusvoimat
 • Pohjois-Karjalan Rajavartiosto
 • Itä-Suomen poliisilaitos
 • Metsähallitus
 • Maanmittauslaitos
 • Finavia Oyj
 • Vesialueitten haltijat
 • Teknisten verkkojen haltijat

Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus

 

Rakennusjärjestyksen internetsivu on keskeisin tiedotusvälinekanava. Hankkeen asiakirjat ovat hankkeen ajan nähtävillä osoitteessa www. ilomantsi.fi/rakennusjarjestys.

Lisäksi paperiset asiakirjat ovat nähtävillä kuulutuksissa mainittuina aikoina Ilomantsin kirjaamossa osoitteessa Soihtulantie 7.

Rakennusjärjestyksen luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläoloajoista ilmoitetaan internetissä kunnan sivuilla ja ilmoitustaululla ja Pogostan sanomissa.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.3-26.4.2024 Ilomantsin kunnan ilmoituskanavilla sekä koko uudistamisprosessin ajan rakennusjärjestyksen internetsivuilla.

Rakennusjärjestyksen luonnoksen nähtäville tulosta ilmoitetaan erikseen.

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Kunnanhallitus päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville 30 vuorokaudeksi.

Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua mielipide asiasta. Pyydämme toimittamaan mielipiteet sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ilomantsi.fi tai kirjallisesti kirjaamoon osoitteeseen Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi.

Kunnanvaltuuston päätettäväksi rakennusjärjestys tulee viimeistään syksyllä 2024 ja tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2025.

Alustava aikataulu:

Alustava aikataulu:

 1. OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
  • Nähtävillä 30 päivän ajan

  • Mielipiteen jättäminen

 2. LUONNOS

  • Nähtävillä 30 päivän ajan

  • Mielipiteen jättäminen

 3. EHDOTUS

  • Nähtävillä 30 päivän ajan

  • Mielipiteen jättäminen

 4. HYVÄKSYMINEN KUNNANVALTUUSTO

  • ​​​​​​​Valitusaika 30 päivää

  • Valitusmahdollisuus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

 

Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Voimaantulosta on tiedotettava noudattaen, mitä kuntalain 108 §:n säädetään.

Tiedotus voimaantulosta vasta, kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan.​​​​​​​

Voimaantullut rakennusjärjestys on toimitettava rakennetun ympäristön tietojärjestelmään valtakunnallisesti yhteen toimivassa ja koneluettavassa muodossa. (Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 17 §).

Yhteystiedot

Kuntaympäristölautakunta

Ilomantsin kunta, Kuntaympäristölautakunta ,
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Rakennusjärjestyksen alustava luonnos

 

Rakennusjärjestyksen uusiminen/alustava luonnos>

Alustavasta luonnoksesta voi antaa palautetta
Vesa Huohvanaiselle puhelimitse numeroon
040 104 3023 klo 7.00 – 15.00 tai
sähköpostitse:
vesa.huohvanainen@ilomantsi.fi.

Varsinainen rakennusjärjestysluonnos valmistellaan kuntaympäristölautakunnan hyväksyttäväksi tämän vuoden aikana, jonka jälkeen se asetetaan virallisesti nähtäville.