Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet

Murupolku

Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet

Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet

Suomen opinto-ohjaajat ry. on laatinut oheiset ohjauksen eettiset periaatteet (hyväksytty Suomen opinto-ohjaajat ry:n vuosikokouksessa 30.1.2009). Ne kuvaavat hyvin ohjauksen arvoja sekä ohjaajan ja ohjattavan välistä toimintaa. Ohjauksen perusperiaatteena on ohjattavan ihmisarvon kunnioittaminen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen.

 1. Itsemääräämisoikeus: Ohjaaja kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta. Ohjaaja tuo monipuolisesti esille vaihtoehtoja ohjattavan oman valinnan tueksi.
   
 2. Luottamuksellisuus: Ohjaus on luottamuksellista. Mikäli ohjattavan edunkannalta on välttämätöntä, tietoja voidaan antaa viranomaisille, joilla on oikeus niitä saada. Asiasta on ensin pyrittävä keskustelemaan ohjattavan kanssa. Luottamuksellisuuden tulee säilyä myös uusissa ohjausympäristöissä.
   
 3. Totuudellisuus: Ohjaaja toimii rehellisesti. Ohjaustiedon tulee olla ajankohtaista, monipuolista ja tiedon kriittiseen arviointiin ohjaavaa.
   
 4. Riippumattomuus: Ohjaaja tiedostaa omien, työyhteisönsä ja muun yhteiskunnan odotuksien ja arvojen vaikutuksen työhönsä. Ohjausmateriaalin tekijä on tuotava esille.
   
 5. Ammattitaidon kehittäminen: Ohjaaja arvioi ja kehittää työtään. Hän huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja täydennyskoulutuksestaan. Ohjaaja toimii yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. Ohjaajana toimiminen edellyttää yhteistyötä myös oman työyhteisön ja muun yhteiskunnan kanssa. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys hyvän ammattitaidon ylläpitämiselle.