Arvioinnin kuva

Murupolku

Arviointi

Oppilaan arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on määritelty kunkin vuosiluokan oppimäärä oppiaineittain ja kursseittain. Oppilas etenee kouluissamme vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa määritellään, millä perusteella oppilaan vuosiluokan suoritus eri oppiaineissa arvioidaan hyväksytyksi.

Mikäli oppilas on suorittanut koko kyseisen vuosiluokan oppimäärän, oppilasta opettaneet opettajat ja rehtori/koulun johtaja tekevät päätöksen vuosiluokalta siirtämisestä. Oppilas voidaan jättää luokalleen, vaikka hänellä ei olisikaan hylättyjä suorituksia, mikäli se yleisen koulumenestyksen vuoksi on tarpeen. Tällaisessa tapauksessa varaamme huoltajalle mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Oppilaan vuosiluokalta siirtymisestä tehdään ehdollinen päätös, mikäli oppilaan vuosiluokan suoritus on yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylätty. Tuolloin määritellään ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen on vuosiluokalta siirtymisen edellytyksenä. Kun oppilas on kesän ehtolaistilaisuudessa osoittanut hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Muussa tapauksessa hän jää vuosiluokalle.

Kesken lukuvuoden 7. – 9. luokille muuttaneiden oppilaiden, joille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, osalta tai sellaisten oppilaiden, joilla on virallisesti todettu erittäin painava syy vuosiluokittaisten opintojen viivästymiseen, voidaan vuosiluokittain etenevän opetuksen sijasta soveltaa käytäntöä, jonka mukaan puuttuva kurssi voidaan suorittaa seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson puoliväliin mennessä.

Luokalta jättämisestä on huoltajalla oikeus tehdä pyyntö päätöksen uusimisesta. Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Oppilaan uudesta arvioinnista päättävät rehtori, apulaisrehtori, koulunjohtaja ja/tai oppilaan opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Arviointi kohdistuu sekä koulun toimintaan että oppimiseen. Oppimiseen kohdistuva arviointi muuttuu käyttöönotetun opetussuunnitelman myötä. Oppilaan osaamisen arvioinnissa huomioidaan aikaisempaa enemmän oppimisprosessi kaikkine osatekijöineen. Lisäksi itse- ja vertaisarviointi tuovat näkökulmaa omaan oppimiseen. Arviointia on avattu tarkemmin  koulumme noudattamassa Joensuun seudun opetussuunnitelmassa alla olevien oppimisen arviointiin liittyvien poimintojen lisäksi.