Ohjauksen toimijat

Oppilaanohjauksen toimijat ja tehtävän jako

Ohjauksen toimijat ja tehtäväjako

"Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheissa." (Opetussuunnitelman perusteet 2010)

Pogostan koulussa luokilla 0-9 ohjausta antavat huoltajat, luokanopettajat, aineenopettajat, luokanohjaajat, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, kasvatusohjaaja, terveydenhoitaja, rehtori, kummi- ja tukioppilaat sekä muu henkilökunta. Tehtävänjako on seuraavanlainen:

Rehtori

 • luo ohjaukselle toimintaedellytykset huolehtien ohjauksen riittävistä resursseista ja kaikkien ohjaukseen osallistuvien mahdollisuuksista ohjauksen toteuttamiseen
 • osallistuu ohjauksen suunnitteluun tarvittaessa ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 • laatii lukujärjestykset ja päättää vuosittain toteutuvista valinnaisaineryhmistä
 • suunnittelee luokkajaot ja päättää mahdollisista luokkasiirroista
 • on päävastuussa tiedottamisesta
 • suunnittelee yhdessä oppilaanohjaajan ja tarvittaessa muun henkilökunnan kanssa vanhempainiltojen aikataulua ja sisältöä
 • tiedottaa oppilaiden huoltajia koulun toimintakulttuuriin liittyvistä asioista
 • tiedottaa oppilaiden huoltajia ylipäätään arvioinnista ja päättöarvioinnin merkityksestä jatko-opiskeluun haettaessa
 • vastaa oppilashuoltotyöstä
 • tiedottaa tarvittaessa opettajille oppilashuoltoryhmän työstä
 • varmistaa tarvittavan tiedonsiirtymisen nivelvaiheessa alakoulusta yläkouluun
 • mahdollistaa kodin ja koulun yhteistyön järjestämisen
 • mahdollistaa oppilaiden tet-jaksojen järjestämisen
 • tukee koulukiusaamiseen puuttumista ja osallistuu kiusaamisen vastaiseen toimintaan KiVa-tiimin toimijana

Oppilaanohjaaja

 • on päävastuussa oppilaanohjauksen järjestämisestä sekä suunnittelusta ja toteutuksesta
 • toteuttaa luokkamuotoista ohjausta voimassa olevan opetussuunnitelman sisältöjen mukaisesti
 • antaa yksilö- ja ryhmäohjausta
 • seuraa ja tarvittaessa ohjaa ja tukee oppilaan koulunkäyntiä yhteistyössä luokanohjaajan, aineenopettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa
 • on yhteydessä tarvittaessa oppilaan huoltajaan
 • tiedottaa valinnaisaineiden valinnasta oppilaille ja huolehtii valintojen tekemisen käytännön järjestelyistä
 • suunnittelee ja järjestää oppilaiden työelämään tutustumisen jaksot
 • tekee yhteistyötä muiden oppilaitosten, työhallinnon, yrittäjien ja työelämän edustajien kanssa
 • järjestää oppilaille erilaisia työelämä- ja oppilaitosvierailuja sekä -vierailijoita kouluun
 • vastaa oppilaiden jatkokoulutus- ja uravalintojen ohjauksesta
 • suunnittelee yhdessä rehtorin ja tarvittaessa muun henkilökunnan kanssa vanhempainiltojen aikataulua ja sisältöä
 • tiedottaa oppilaiden huoltajia jatko-opintomahdollisuuksista sekä yhteisvalinnasta
 • on päävastuussa yhteishaun järjestelyistä
 • ohjaa ja tukee oppilaita koulutuksen nivelvaiheeseen liittyvissä asioissa yhteistyössä muiden ohjauksesta vastaavien kanssa
 • vastaa jälkiohjauksesta
 • osallistuu kiusaamisen vastaiseen toimintaan KiVa-tiimin toimijana
 • osallistuu koulun oppilashuoltoon

Luokanopettaja ja -ohjaaja

 • huolehtii luokkansa oppilaiden jokapäiväisen koulunkäynnin sujumisesta
 • tutustuttaa luokkansa oppilaat kouluun sekä  koulun toimintaan ja käytänteisiin
 • luo luokkaansa myönteistä yhteishenkeä
 • puuttuu luokallaan havaitsemiinsa ongelmiin ja vie tarvittaessa asioita eteenpäin selvitettäväksi
 • seuraa ja selvittää oppilaiden poissaolot
 • seuraa luokkansa oppilaiden koulumenestystä ja koulunkäynnin sujumista sekä on tarvittaessa yhteyksissä toisiin opettajiin ja oppilaanohjaajaan
 • käy henkilökohtaisen arviointikeskustelun luokkansa oppilaiden ja huoltajien kanssa tavoitteena oppilaan koulunkäynnin kartoittaminen ja tukeminen
 • pitää säännöllisesti yhteyttä huoltajiin koulunkäynnin edistymisestä
 • huolehtii koulun asioiden tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille
 • havainnoi ja arvioi kirjallisesti oppilaan tilannetta terveydenhoitajalle laajan terveystarkastuksen toteuttamiseksi
 • seuraa oppilaiden saamien tukitoimien ja seuraamusten toteutumista
 • havaitessaan luokkaansa tai yksittäiseen oppilaaseen liittyviä ongelmia tekee yhteistyötä ohjaukseen osallistuvan henkilöstön kanssa
 • osallistuu tarvittaessa oppilashuoltotyöhön
 • myöntää luvan enintään viiden päivän poissaoloon

Aineenopettaja

 • huolehtii oman oppiaineensa monipuolisesta opetuksesta huomioiden oppilaiden erilaisia oppimistyylejä ja tuen tarpeita
 • ohjaa oppilasta oman oppiaineensa opiskelutekniikkaan
 • ohjaa ja tukee oppilaan oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä
 • osaa perustella oppilaille oppiaineensa opiskelun tarkoitusta ja tavoitteita kuten myös työelämän mahdollisuuksia, joissa oppiaineen taitoja tarvitaan
 • tiedottaa oppilaille oman oppiaineensa valinnaisten kurssien sisällöistä
 • antaa oppilaalle kannustavaa palautetta ja ohjaa yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa
 • kartoittaa oppilaiden osaamista riittävän usein ja monipuolisesti
 • arvioi oppilaan opiskelumenestystä kursseittain
 • tiedottaa sekä oppilasta että huoltajaa ajoissa heikentyneestä opintomenestymisestä ja hylätyn arvosanan uhasta
 • tiedottaa luokanohjaajaa ja oppilaanohjaajaa oppilaan opiskelussa tapahtuneista muutoksista
 • tekee tarvittaessa yhteistyötä luokanohjaajan, erityisopettajan ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa
 • laatii pedagogisia asiakirjoja yhteistyössä oppilaan, huoltajan, erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa
 • merkitsee poissaolot ja muut keskeiset huomiot oppitunnilta Wilmaan
 • tiedottaa luokanohjaajaa oppilaalle annetuista rangaistuksista
   

Erityisopettaja

 • arvioi oppilaiden tuen tarvetta yhteistyössä luokan- ja aineenopettajan kanssa
 • kartoittaa oppilaiden tuen tarpeita mm. seulontamenetelmin ja antaa tarvittaessa lausuntoja
 • antaa osa-aikaista erityisopetusta sitä tarvitseville  
 • antaa samanaikaisopetusta aineenopettajan kanssa yleisopetuksen ryhmässä
 • laatii pedagogisia asiakirjoja yhteistyössä oppilaan, huoltajan, luokan- ja aineenopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa
 • tiedottaa luokanopettajaa tai -ohjaajaa oppilaan opetuksen erityisjärjestelyistä
 • seuraa tehostettuun ja erityiseen tukeen siirrettyjen opiskelutilannetta, antaa heille henkilökohtaista ohjausta ja opetusta
 • osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön
 • osallistuu mahdollisesti kasvua ja kehitystä tukevaan toimintaan

Kasvatusohjaaja

 • motivoi oppilaita koulunkäyntiin erilaisten aktiviteettien kautta
 • vastaa koulun parkkitoiminnasta ohjaten ja tukien oppilasta, jonka käytös häiritsee oppimista tai opettamista
 • tukee oppilaan koulunkäyntiä ja tunne-elämää ohjaus- ja tukikeskusteluin
 • voi toimia myös luokkatyöskentelyn tukena työrauhan ylläpitämiseksi
 • tukee opettajan kasvatustyötä toimien tarvittaessa myös yhteistyössä huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa
 • osallistuu kiusaamisen vastaiseen toimintaan KiVa-tiimin toimijana
 • ohjaa tukioppilastoimintaa/kummioppilastoimintaa
 • osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön

Koulunkäyntiavustaja

 • toteuttaa oppilashuollon tukitoimena järjestettävää koulunkäynnin ohjausta toimien oppilaan avustajana, tukena ja ohjaajana kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa
 • toimii oppilaan oppimisen ohjaajana ja tukee oppilaan toimintakykyä ja toiminnan suunnittelua
 • tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, hyvinvointia ja terveyttä
 • toimii yksittäisen oppilaan tai ryhmän opiskelun tukena luokassa
 • toimii yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa oppilashuollon henkilöstön kanssa

Kuraattori

 • auttaa ja tukee oppilasta ja hänen perhettään kaikenlaisissa opiskeluun, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, kun herää huoli oppilaan tilanteesta
 • tukee oppilaan koulunkäyntiä henkilökohtaisilla keskusteluilla ja tarvittaessa kotikäynneillä tehden yhteistyötä koulun muun henkilökunnan kanssa.
 • arvioi oppilaan kokonaistilannetta ja ohjaa tarvittaessa oppilasta eteenpäin tarvittavan avun saamiseksi
 • tukee opettajan kasvatustyötä toimien tarvittaessa myös yhteistyössä huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa
 • toimii sosiaalialan ammattilaisena koulussa ja yhteyshenkilönä vastaavaan kuraattoriin ja sosiaalitoimeen
 • kartoittaa oppilaiden sosiaalisia suhteita
 • osallistuu kiusaamisen vastaiseen toimintaan KiVa-tiimin toimijana
 • ohjaa koulun tukioppilastoimintaa/kummioppilastoimintaa
 • osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön ja sen toiminnan kehittämiseen

Vastaava kuraattori

 • toimii konsultoivana sosiaalityöntekijänä

Terveydenhoitaja

 • oman toimenkuvansa mukaisesti seuraa oppilaan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, edistää oppilaan terveyttä ja tukee perheen hyvinvointia sekä ohjaa tarvittaessa hoitoon ja tutkimuksiin yhteistyössä koululääkärin kanssa
 • antaa ensiapua akuuteissa sairauksissa ohjaten tarvittaessa hoitoon
 • seuraa ja tukee pitkäaikaissairaiden oppilaiden koulunkäynnin tilannetta ja tarvittaessa hoitaa heidän kuntoutuksen järjestelyjä
 • seuraa kouluyhteisön ja –ympäristön terveysoloja edistäen asiantuntijana kouluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä
 • konsultoi oppilasta ja oppilaanohjaajaa ammatinvalintaan liittyvien terveydellisten seikkojen huomioimisessa
 • tiedottaa tarvittaessa terveysasioista koulussa
 • osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön oman alansa asiantuntijana

Kummi/Tukioppilas

 • tukee ja auttaa esikoululaisten ja 1.-luokkalaisten sopeutumista koulumaailmaan kummioppilastoiminnan kautta
 • tukee 7.-luokkalaisten sopeutumista yläkouluun tukioppilastoiminnan kautta
 • luo iloista, suvaitsevaista ja kannustavaa ilmapiiriä oppilaiden joukossa
 • tiedottaa koulun aikuisia huomioimistaan huolenaiheista, kiusaamisesta ja tärkeistä havainnoista
 • ideoi ja järjestää erilaisia oppilaiden yhteishenkeä ja osallisuutta lisääviä tapahtumia koulussa

Muu henkilökunta

 • tukee koulun kasvatustavoitteita osallistuen koulun kasvatustyöhön omalta osaltaan
 • tiedottaa tarvittaessa oppilaiden käyttäytymiseen tai työympäristöön liittyvistä epäkohdista sekä omaan alaansa liittyvistä asioista
 • osallistuu oman toimenkuvansa mukaan koulun sisäisen tet-harjoittelun toteutukseen ja ohjaukseen yhdessä sovitulla tavalla  

Huoltaja

 • on päävastuussa oppilaan kasvatuksesta, kehityksestä ja hyvinvoinnista
 • sitoutuu oppilaan oppimisen edellytysten ja opiskelun tukemiseen
 • huolehtii lain mukaisesti omalta osaltaan oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisesta
 • tarvittaessa lasta koskevissa asioissa pitää yhteyttä kouluun ja huolehtii tiedonsiirron riittävyydestä ja luvista
 • osallistuu kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä mahdollisuuksiensa mukaan huoltajille järjestettyihin tilaisuuksiin