Kunnanjohtajan blogi pääkuva

Murupolku

Kunnanjohtajan blogi- huhtikuu 2022

Terveyskeskuksen poistaminen   1.4.2022

Vanha terkkari on poistettu, mutta miten ja minne? Eilenhän se vielä olla nökötti paikallaan terkkarin mäellä Ylätiellä.

Kun rakennus rakennetaan, siihen satsattava raha muodostaa rakennuksen tasearvon, joka laskee, kun rakennuksen arvoa vähennetään rakennuksen ikääntyessä eli tehdään poistoja. Moni puhuu arkikielisesti arvon kuolettamisesta. Kunnan rakennuttamille rakennuksille valtuusto on hyväksynyt poisto-ohjelmat, joiden pituudet ovat 20-40 vuotta rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen.

Rakennusta remontoitaessa ja korjattaessa sen tasearvo kasvaa. Sitten taas poistetaan. Moni rakennus ennättää jäädä pois käytöstä ja tyhjilleen ennen kuin kunta on ennättänyt viedä sen kokonaan nolla-arvoon kirjanpidossaan, niin kävi Ylätien terkkarillekin.

Rakennuksen jäädessä pois käytöstä kunnan on poistettava sen jäljellä oleva tasearvo kirjanpidostaan tuloksen kautta. Pitää siis tehdä tulosta, jotta poistoja voi tehdä. Terveessä kuntataloudessa tuloksesta on kyettävä tekemään suunnitellut poistot. Kun rakennus jää pois käytöstä, on se poistettava, olipa siihen tuloksessa varaa tahi ei.

Kunta teki viime vuodelta niin hyvän tuloksen, että se pystyi poistamaan vanhan terkkarin kokonaan - taseestaan. Vanha terkkari on siis poistettu.

Poistuakseen myös kokonaan kuntakuvasta, pitäisi kunnan varata talousarvioonsa määräraha sen purkamiseen. Vaihtoehtona on löytää rakennuskompleksille uusi omistaja.

Yllä oleva on totta aprillipäivästä huolimatta! Hyvää aprillipäivää ja huhtikuuta.

Kunnanjohtajan blogi - maaliskuu 2022

Pykälien tarkoitus   16.3.2022

Viime elokuussa alkanut valtuustokausi on nostanut keskusteluun päätöksenteon avoimuuden ja myös sen, ovatko aiempien päätöksentekijöiden päätökset kunnan päätösvallassa olevista säännöistä ja ohjeista riittävän täsmällisiä. Keskustelu on tervetullutta, ja yhteinen tavoite jokaisella keskusteluun osallistuvalla on varmasti sama: toimiva kunnallishallinto ja pitkälle tuleviin vuosiin tähtäävä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kunta.

Kunnat ovat Suomessa vanha instituutio, joiden rakenteita on hyvä uudistaa ja tuulettaa. Moni uudistus kaatuu joko perinteiseen ajatteluun tai taustalla olevaan muutoksen estävän säädökseen. Sekä valtion että kuntien toiminnassa mieleen on aika ajoin palautettava, ettei lakeja säädetä turhaan. Niiden tehtävänä on varmistaa, että kansalaiset ovat toistensa kanssa tasavertaisessa asemassa kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja että heidän turvallisuutensa ja koskemattomuutensa samoin kuin heidän omaisuutensa koskemattomuus on turvattu perustuslaissa säädetyn mukaisesti.

Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Siitä löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet. Kuntalain tarkoituksena puolestaan on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa.

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta suunnitelmallisuutta ja taloudellisen kestävyyden edistämistä, mikä luonnollisesti on ymmärrettävää kunnan järjestämien palveluiden ja kunnan koko olemassaolon oikeutuksen vuoksi. Toisin sanoen: jos kunta ei kykene toimimaan taloudellisesti kestävästi, ei sillä ole olemassaolon oikeutusta.

Kunnan omilla säännöillä ja ohjeilla täsmennetään ja täydennetään kunnalle laeissa määrättyjä tehtäviä. Kunnan hallintosäännön taustalla on kuntalaki. Kuntien hallintosäännöt mukailevat Suomen Kuntaliiton laatimaa mallihallintosääntöä, niin meidänkin. Loppujen lopuksi variaatiot kuntien hallintosäännöissä ovat pieniä, toki kunnan tai kaupungin organisaatiorakenteen huomioivia.

Keskustelu pykälien tarkoituksesta niin laeissa kuin säännöissäkin on tarpeellista samoin kuin päätöksentekijöiden koulutus niihin sääntöihin, joiden pohjalta luottamushenkilöjohtoiset organisaatiot toimivat. Kunnallisilla päätöksentekijöillä on suuri rooli äänestäjiensä edustajana edustuksellisessa demokratiassa, jossa äänestäjät ovat antaneet valtakirjan yhteisten asioiden hoitamiseen. Päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteinen keskustelu ja pykälien avaaminen koulutuksen keinoin avaavat varmasti tietä yhteisen näkemyksen löytymiselle.

Kunnalla on hyvinvointialue- ja työllisyyspalvelujen muutosten keskellä isoja päätöksiä ja haasteita edessään. Huolenamme ovat edelleen talous uudessa tilanteessa erityisesti vuodesta 2024 eteen päin sekä entistä vaikeampi tilanne henkilöstön saamisessa. Näihin haasteisiin haemme myös ulkopuolista näkemystä muun muassa Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa Kestävä kuntatalous -hankkeessa.

Pykälien tarkoitus kunnassa on luoda selkeä ja avoin perusta toiminnalle kuntaorganisaatiossa sekä turvata kansalaisten palvelut.

Kunnanjohtajan blogi - helmikuu 2022

Perintöjä hakemassa   17.2.2022

Vuosittain Suomessa kuolee noin 200 henkilöä, joiden maallisen omaisuuden perii Suomen valtio. Valtiokonttori tiedustelee vainajan kotikunnalta halua perinnön vastaanottamiseen. Kunnan on ilmoitettava halukkuutensa koko perintöön. Rusinoita pullasta ei voi valita esimerkiksi ilmoittamalla, että kunta ottaisi vastaan vain rahaa.

Valtio asettaa perinnön saamisen ehdoksi kunnalle perinnöstä huolehtimisen ja rahavarojen käytön kestävällä tavalla hyvään tarkoitukseen, usein vanhusten tai nuorten elämänlaadun parantamiseen. Kunta ei voi paikata perintöeuroillaan kunnan talouden vajetta eikä palkata henkilöstöä.

Perinnöt ovat Ilomantsin kunnan osalta olleet harvinaisherkkua. Valtakunnallinen trendi näkyy tässäkin asiassa saavuttavan myös meidät - yhä useampi vanhus kuolee ilman lähiomaisia. Kotikunnalle on merkityksellistä, että se yrittää selvittää, onko perinnönjättäjällä ollut toiveita omaisuutensa käytöstä ja mitkä asiat olivat läheisiä hänelle. Mikäli edellä mainittuja ei saada selville, kunta ilmoittaa perinnön käyttökohteiksi kohteita, joihin se muutoinkin joutuisi varaamaan rahoitusta lähiaikoina.

Valtiokonttori harkitsee, hyväksyykö se kunnan esittämät käyttökohteet. Valtio pidättää yli 100 000 euron rahavaroista aina osan itselleen. Kunnan osuudeksi jää toteuttaa vastaanottositoumuksessaan ilmoittamansa kohteet ja pitää huolta kiinteästä omaisuudesta. Äskettäin kunnan saaman perinnön osalta tämä tarkoittaa perityn metsätilan liittämistä kunnan metsätiloihin ja metsän hoitamista tuottavaksi.

Kunta ei voi ennakoida tulevia perintöjä. Valtiokonttori ilmoittaa perinnön hakemisen mahdollisuudesta ja antaa hakemiselle aikataulun. Kunta ottaa ilman aikarajoja vastaan kuntalaistensa ja palvelujen käyttäjien ideoita ja ehdotuksia palveluiden järjestämisestä ja osallisuuden parantamisesta. Niitä voi tehdä myös mahdollisten tulevien perintöjen käyttökohteista. Perintöjen varaan emme kuitenkaan voi infran ja rakenteiden ylläpitoa jättää.

Kunnanjohtajan blogi tammikuu 2022

Hyvinvointia rakentamaan     25.1.2022

Ensimmäiset aluevaalit on pidetty, ja uudet aluevaltuutetut pääsevät rakentamaan maakuntamme hyvinvointia mahdollisimman haastavassa tilanteessa: koronatauti ei vielä ole hellittänyt otettaan, maakunnan väki ikääntyy, koko maakunnan asukasmäärä on laskussa ja henkilöstön saatavuus pitäisi turvata. Lisäksi valtionrahoitteiseksi siirtyvien sotepalvelujen rahoitus on rajallinen ja palvelutarve suuri. Mikä siis neuvoksi?

Vaalipuheissa moni ehdokas asetti tavoitteeksi soteaseman säilyttämisen jokaisessa kunnassa. Tavoite palvelujen järjestämisessä lähipalveluina asiakasta lähellä on oikea. Muistettava kuitenkin on, että palvelut tarvitsevat tekijänsä, ja heistä on valtakunnallisesti pula. Liikkuvat palvelut voisivat jakaa osaamista koko maakunnan alueelle ja tuoda samalla palvelun melkeinpä asiakkaan kotiovelle. Hyviä esimerkkejä palveluautoista on saatu ainakin hammashuollossa.

Toinen vaaliteemaksi usealla noussut, digitaalisuus, pitää valjastaa sotepalvelujen käyttöön nykyistä enemmän. Lähivuosina yhä useampi meistä varaa aikoja, uusii reseptejä ja seuraa terveystietojaan sähköisissä järjestelmissä. Pienet vaivat hoituvat kätevästi hoitajan tai lääkärin etävastaanotolla. Korona-aikana hyviä kokemuksia etäpalvelujen toimivuudesta on saatu esimerkiksi terapiapalveluissa. Samalla on muistettava, että on asioita, jotka vaativat lähikontaktin hoituakseen. Toimivat digipalvelut vapauttavat aikaa lähivastaanottoa tarvitseville.

Kolmas merkittävä asia on toimiva palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen yhdyspintarakenne, joka ei pelkästään kuulemistilaisuuksissa ja työpajoissa synny – tarvitaan myös käytäntöön vietyjä toimintatapoja. Hyvinvointialueen on kuultava palvelujen käyttäjiä aidosti ja kehitettävä palvelujaan maakunnan sisälläkin eri alueiden erilaisten tarpeiden mukaan. Kunnan on jatkossakin tarjottava ja kehitettävä terveyttä tukevia palveluja. Myös terveys-, sosiaali- ja potilasjärjestöjen rooli kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnassa pitää nostaa esille sekä järjestöjen tehtävien että avustusten osalta. Toimiva yhdyspinta rakentuu yhteistyössä.

Lämpimät onnittelut teille uudet aluevaltuutetut haasteelliseen, mutta takuulla antoisaan tehtäväänne! Me kunnan toimijat odotamme yhteydenottojanne ja yhteisiä keskusteluhetkiä sote- ja kuntapalvelujen yhdyspinnan hiomiseksi.