Koulupaikka

Murupolku

Koulupaikka

Lähiopetus

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Tämä lähikoulun käsite saattaa olla hyvin vaihteleva, riippuen kunnan olosuhteista. Oppilaaksi ottaminen lähtee siitä, että perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjä osoittaa oppilaalle lain 6 §:n 2 momentin tarkoittaman lähikoulun. Se millä tavoin ja mitä menettelyä tähän käytetään edellyttää, että perusopetuslain 6 §:n 1 momentin edellytykset otetaan huomioon.

Perusopetuslain 6 § 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita.

Perusopetuslain 6 §:n 1 momentti ei edellytä, että lähikouluksi olisi osoitettava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi.

Tämän lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla omia oppilaaksi ottoa koskevia perusteita esimerkiksi sisaruusperuste. Tällaisia oppilaaksiotto perusteita tulee noudattaa yhdenvertaisesti kaikkiin hakijoihin nähden.

Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tässä tarkoitettuun ns. toissijaiseen kouluun oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Tässä päätöksessä tällaiseen kouluun pyrkivästä käytetään nimeä toissijainen hakija.

Ilomantsissa pääperiaate on oppilaan opetuksen järjestäminen koulumatkan mukaan lähimmässä koulussa. Esiopetuksessa syksyllä aloittavan oppilaan huoltajille lähetetään keväällä tieto oppilaan lähikoulusta sekä ohjeet kouluun ilmoittamisesta. Hyvinvointilautakunta voi huoltajan hakemuksesta antaa oppilaalle koulunkäyntioikeuden myös muuhun kuin lähikouluun. Tällöin huoltaja itse vastaa koulukuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista.

Toissijaiseen kouluun tai vieraaseen kuntaan tulee hakea tällä hakemuslomakkeella.