Jätevedet pääkuva

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 16. luvussa säädetään, että jätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista ympäristöön. Valitun järjestelmän on puhdistettava jätevettä niin, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Ilomantsin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty tiukemmat puhdistustasot ranta- ja pohjavesialueille eli orgaanisen aineen vähenemän tulee olla 90%, kokonaisfosforin vähenemän 85% ja kokonaistypen vähenemän 40%.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä että talousvesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmästä on myös oltava selvitys. Selvitys on laadittava kaikilla kiinteistöillä, myös niillä kiinteistöillä, joilla ei ole ollenkaan jätevesien käsittelyjärjestelmää tai kiinteistöillä, joilla syntyvät jätevedet ovat vähäisiä sekä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat viemäriverkon alueella ja ovat vapautettuja liittämisvelvollisuudesta. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Selvityksestä tulee käydä ilmi käsittelyratkaisut, arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kun kiinteistöllä tehdään maankäyttö- ja rakennuslain perusteella toimenpide- tai rakennusluvanvarainen toimi, on jätevesien rakennettavaksi tai saneerattavaksi aiotusta käsittelyjärjestelmästä tehtävä lupahakemukseen liitettävä suunnitelma.

Ilomantsin kunnan selvityksen täytettävä lomakepohja löytyy tästä ja rakennus-/toimenpidelupahakemukseen liitettävä jätevesiasetuksen (157/2017) mukainen täytettävä suunnitelmalomake löytyy täältä.

Selvitystä jätevesistä ei tarvitse olla jos kiinteistö on liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon.

Ympäristönsuojelulain muutoksen (19/2017) voimaantulon 3.4.2017 myötä jätevesijärjestelmät on uusittava tai kunnostettava 31.10.2019 mennessä kun kiinteistö sijaitsee pohjavesi- tai ranta-alueella (enintään 100 m vesistöstä).

Pohjavesi- ja ranta-alueilla voi korjaustoimiin hakea jatkoaikaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, kun jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat teknisistä syistä kohtuuttomia. Vapautusta on mahdollista myöntää korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Muiden kuin ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöillä jätevesijärjestelmän uusimis- tai kunnostustarve tulee ajankohtaiseksi kun suunnitellaan toimenpide- tai rakennuslupaa edellyttävää remonttia kiinteistöllä. Myös olevaan järjestelmään kohdistuvat muutokset saattavat aiheuttaa tarpeen järjestelmän saneeraukselle. Lupamenettelyissä ei ole poikkeamismahdollisuutta.

Jätevesijärjestelmän saneerausvelvoitetta ei ole, jos: kiinteistön omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943, asuvat vakituisesti kiinteistöllä ja jätevesijärjestelmä ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Yhteystiedot

Tiina Kuusisto

ympäristösihteeri ILOMANTSI
 040 104 3362
tiina.kuusisto@ilomantsi.fi

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä ajanvarauksella.

.