Esiopetuksen kuva

Esiopetus

Esiopetus

Perusopetuslaki 26 a § (12.12.2014/1040)

Esiopetukseen osallistuminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava 26 §:n 1 momentin mukaisesti esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Sellaisella lapsella, joka 27 §:n mukaisesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta tämän pykälän 1 momentissa säädetyn lisäksi myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen hakeutumisesta ja opetusryhmien muodostamisesta esiopetuksessa voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

 Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä arkipäivisin. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen vertaisryhmän jäsenten ja muiden lasten sekä aikuisten kanssa.

Esiopetukselle on asetettu valtakunnalliset yleiset tavoitteet. Niiden mukaan esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyinen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksessa ei ole oppiainejakoa, vaan esiopetuksen sisältöalueita ovat kieli ja kommunikaatio, matemaattiset käsitteet, luonto- ja ympäristötieto, uskonto, etiikka, liikunta, terveys sekä eri taidemuodot. Esiopetuksessa harjoitellaan ja valmistaudutaan koulua varten pitkälti leikin avulla. Leikki on tärkeä opetus- ja oppimismuoto. Lapsi ei leiki oppiakseen, vaan oppii monia asioita leikissään.

Esiopetuksen suunnitelma on osa perusopetussuunnitelmaa.