Arvioinnin kuva

Arviointi

Oppilaan arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on määritelty kunkin vuosiluokan oppimäärä oppiaineittain ja kursseittain. Oppilas etenee kouluissamme vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa määritellään, millä perusteella oppilaan vuosiluokan suoritus eri oppiaineissa arvioidaan hyväksytyksi.

Mikäli oppilas on suorittanut koko kyseisen vuosiluokan oppimäärän, oppilasta opettaneet opettajat ja rehtori/koulun johtaja tekevät päätöksen vuosiluokalta siirtämisestä. Oppilas voidaan jättää luokalleen, vaikka hänellä ei olisikaan hylättyjä suorituksia, mikäli se yleisen koulumenestyksen vuoksi on tarpeen. Tällaisessa tapauksessa varaamme huoltajalle mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Oppilaan vuosiluokalta siirtymisestä tehdään ehdollinen päätös, mikäli oppilaan vuosiluokan suoritus on yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylätty. Tuolloin määritellään ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen on vuosiluokalta siirtymisen edellytyksenä. Kun oppilas on kesän ehtolaistilaisuudessa osoittanut hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Muussa tapauksessa hän jää vuosiluokalle.

Kesken lukuvuoden 7. – 9. luokille muuttaneiden oppilaiden, joille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, osalta tai sellaisten oppilaiden, joilla on virallisesti todettu erittäin painava syy vuosiluokittaisten opintojen viivästymiseen, voidaan vuosiluokittain etenevän opetuksen sijasta soveltaa käytäntöä, jonka mukaan puuttuva kurssi voidaan suorittaa seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson puoliväliin mennessä.

Luokalta jättämisestä on huoltajalla oikeus tehdä pyyntö päätöksen uusimisesta. Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Oppilaan uudesta arvioinnista päättävät rehtori, apulaisrehtori, koulunjohtaja ja/tai oppilaan opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Arviointi kohdistuu sekä koulun toimintaan että oppimiseen. Oppimiseen kohdistuva arviointi muuttuu käyttöönotetun opetussuunnitelman myötä. Oppilaan osaamisen arvioinnissa huomioidaan aikaisempaa enemmän oppimisprosessi kaikkine osatekijöineen. Lisäksi itse- ja vertaisarviointi tuovat näkökulmaa omaan oppimiseen. Arviointia on avattu tarkemmin  koulumme noudattamassa Joensuun seudun opetussuunnitelmassa alla olevien oppimisen arviointiin liittyvien poimintojen lisäksi. 

Arvioinnin periaatteet

Arvioinnin periaate

Konkreettiset toimet

Oppimisen edistäminen ja
eteenpäin suuntaaminen

· Oppimisen tavoitteiden avaaminen: oppilas tietää, mitä häneltä odotetaan

· Oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä, sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan

· Jatkuva arviointi ja palautteen antaminen

· Kannustus ja tuki opettajalta ja ryhmältä

Jatkuvuus

· Koko oppimisprosessin huomioiminen

· Säännöllinen ja jatkuva arviointi

Realistisuus

· Kuvataan oppilaan todellisen osaamisen tasoa

· Kriteereihin perustuva arviointi

· Kehittämistä vaativat asiat otetaan esille oppilasta arvostavalla tavalla

Monipuolisuus

Arvioinnin perustana käytetään monipuolisia

menetelmiä, kuten:

· Itse- ja vertaisarviointi

· Havainnointi

· Yhteisarviointi

· Suullinen arviointi

· Sanallinen arviointi

· Dokumentointi

· Oppimiskeskustelu

· Draama

· Portfolio

· Tuntityöskentely

· Toiminta sähköisessä oppimisympäristössä

· Kokeet ja testit

Osallistavuus/
vuorovaikutteisuus

· Oppilas asettaa opettajan ohjauksessa tavoitteet omalle oppimiselle, työskentelylle ja käyttäytymiselle

· Oppilas arvioi tavoitteiden saavuttamista

· Itse- ja vertaisarviointi

· Ohjataan oppilasta oman työskentelyn ja lopputuloksen arviointiin oman ikätason mukaisesti

Kannustavuus/positiivisuus

· Oppilas saa kohdennettua ja säännöllistä positiivista palautetta

· Palautetta opettajalta ja muilta oppilailta

Yksilöllisyys

· Oppilas saa kohdennettua palautetta

Eettisyys

· Arvioinnin tulee olla:

· Validia ja reliaabelia

· Oikeudenmukaista (ketään ei suosita toisen kustannuksella)

· Vertailtavaa

· Yhdenvertaista

· Läpinäkyvää

· Luotettavaa

· Monenlaiseen näyttöön perustuvaa

· Monipuolista

· Vuorovaikutteista

Oikeudenmukaisuus

· Oppilaita ei vertailla keskenään, vaan arviointi perustuu tavoitteisiin ja oppilaan omiin suorituksiin

· Arviointi on tasapuolista

· Arviointiperusteet tehdään näkyviksi

Huoltajien osallistaminen

· Riittävästi palautetta oppilaan oppimisen edistymisestä, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä

· Arvioinnin periaatteiden näkyväksi tekeminen

· Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointikäytänteiden suunnitteluun

· Tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta arvioinnin toteutumisesta

 

Itsearviointi ja vertaisarviointi

Arvioinnin ja siitä annettavan palautteen tulee antaa oppilaalle realistinen käsitys omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Oppilas oppii asettamaan tulevia oppimistavoitteita arvioinnista saadun palautteen perusteella. Itse- ja vertaisarvioinnin avulla hän havainnoi edistymistään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen. Itse- ja vertaisarviointi antavat oppilaalle valmiuksia työelämässä tarvittavien omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen.

Itsearviointi
 

Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.

Itsearvioinnissa oppilas tarkkailee omia tunteitaan, ajatuksiaan, toimintatapojaan ja oppimistaan ja arvioi niiden perusteella omaa toimintaansa. Oppilaan metakognitiiviset taidot kehittyvät eli hän oppii asettamaan oppimiselle mielekkäitä tavoitteita, säätelemään oppimisen edistymistä ja arvioimaan saavuttamiaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Usein käytettyjä itsearvioinnin muotoja ovat kirjalliset itsearvioinnit (myös sähköisessä ympäristössä), portfoliot ja arviointiin liittyvät keskustelut. Itsearviointi lisää myös opettajan oppilastuntemusta ja sen avulla voidaan tehdä näkyväksi oppilaan oppimista.

Vertaisarviointi


Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista.

Arvioinnin kohteet

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimista ja työskentelyä arvioidaan osana oppiaineiden arviointia.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutenaan ja arvioinnissa noudatetaan samaa muotoa kuin oppiaineissa.

Tavoite

1 - 2 lk.

3 - 6 lk.

7 - 9 lk.

Oppilas ottaa
huomioon muut
ihmiset ja
ympäristön.

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä.

Oppilas arvostaa sekä omaa että toisten tekemää työtä.

Oppilas osaa huolehtia omasta oppimisympäristöstään ja -välineistään.

 

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.

 

Oppilas arvostaa sekä omaa että toisten tekemää työtä ja osallistuu luokan ja koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan.

 

Oppilas kantaa yhteistä vastuuta oman luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja

-välineistä ja ymmärtää vastuunsa oman koulunsa ja lähiympäristönsä siisteydestä.

 

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.  Oppilas edistää työrauhaa ja luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.

 

Oppilas arvostaa sekä omaa että toisten työtä ja osallistuu luokan ja koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan.

 

Oppilas kantaa yhteistä vastuuta oman luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja

-välineistä ja ymmärtää vastuunsa oman koulunsa ja lähiympäristönsä siisteydestä.

Oppilas hallitsee eri vuorovaikutustilanteissa asiallisen,
tilannetietoisen käyttäytymisen ja noudattaa hyviä
tapoja.

Oppilas puhuu
kohteliaasti.
Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja
auttavaisesti.

 

Oppilas puhuu
kohteliaasti.
Oppilas käyttäytyy
ystävällisesti ja
auttavaisesti.

Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä.
Oppilas käyttäytyy
ystävällisesti ja
auttavaisesti.

Oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä.

Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

 

Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

 

Oppilas osoittaa käyttäytymisellään sisäistäneensä koulun toimintatavat ja järjestyssäännöt.

 

 

Arvosana

Kriteerit

10

erinomainen

Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä ja edistää omalla työpanoksellaan yhteistä työskentelyä.

Oppilas käyttäytyy esimerkillisen ystävällisesti ja auttavaisesti ja luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä.
Oppilas noudattaa esimerkillisesti ja luontevasti hyviä käytöstapoja.
Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä ja tilannetietoista.
Oppilas osallistuu aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteiseen toimintaan.
Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

9

kiitettävä

Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä.

Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä
sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä.

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja.

Oppilaan kielenkäyttö on tilannetietoista.

Oppilas osallistuu yhteiseen toimintaan.

Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

8

hyvä

Oppilas osaa yleensä työskennellä erilaisissa ryhmissä.

Oppilas käyttäytyy ystävällisesti.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä.
Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja.
Oppilaan kielenkäyttö on yleensä tilannetietoista.
Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.
Oppilaan käyttäytymistä on voitu ohjata kasvatuskeskustelun tai
kurinpitorangaistuksen avulla, ja hän on korjannut käyttäytymistään.

7

tyydyttävä

Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon.

Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan.

Oppilaan kielenkäyttö on usein sopimatonta.

Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu kasvatuskeskustelujen avulla ja/tai hän on saanut kurinpitorangaistuksen.

6

kohtalainen

Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toiset huomioon.

Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan.

Oppilaan kielenkäyttö on sopimatonta.

Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu kasvatuskeskustelujen avulla ja/tai hän on saanut kurinpitorangaistuksia.

5

välttävä

Oppilas ei ota toisia huomioon.

Oppilaan käyttäytyminen on välinpitämätöntä.

Oppilaan kielenkäyttö on sopimatonta.

Oppilas on saanut lukuisia kurinpitorangaistuksia.

4 hylätty

Oppilas ei kykene toimimaan kouluyhteisössä.


Opintojen aikainen arviointi

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi painottuu oppimisen ohjaamiseen palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin.

Arviointi lukuvuoden aikana

Suurin osa opintojen aikaisesta arvioinnista toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja
työskentelyä.

Arviointikäytänteet 1-9 luokilla

 

1 lk.

S

Oppimiskeskustelu, painopisteenä oppimisen tavoitteiden asettaminen ja koulun aloittaminen, tutuksi tuleminen

K

Lukuvuositodistus: sanallinen

2 lk.

S

Oppimiskeskustelu: oman vastuun kehittyminen, oppimisen edistyminen, kielelliset taidot ja työskentelytaidot, taito huolehtia omista ja yhteisistä tehtävistä

K

Lukuvuositodistus: sanallinen

Lukuvuoden päätteeksi annetaan todistuksen lisäksi koulun arviointisuunnitelman mukaista muuta arviointipalautetta.

3 lk.

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen, koulun omat teemat

K

Lukuvuositodistus: sanallinen

4 lk.

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen, arvioinnin periaatteet

S

Lukuvuositodistus: sanallinen, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä

5 lk.

S

Oppimiskeskustelu

K

Lukuvuositodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä

6 lk.

 

 

S

Oppimiskeskustelu

K

Lukuvuositodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti

Lukuvuoden päätteeksi annetaan todistuksen lisäksi koulun arviointisuunnitelman mukaista muuta arviointipalautetta.

7  lk.

 

Oppimiskeskustelu painopisteenä oppimisen tavoitteiden asettaminen

Jaksotodistukset: kurssin päätyttyä numerot yhteisistä oppiaineista ja kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineista, muista sanallinen arviointi, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä

8 lk.

 

Jaksotodistukset: kurssin päätyttyä numerot yhteisistä oppiaineista ja kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineista, muista sanallinen arviointi, opinnoissa edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä. Huoltajilla on mahdollisuus koulunkäyntiinkin liittyvään keskusteluun laajennetun terveystarkastuksen yhteydessä.

9 lk.

 

Jaksotodistukset: kurssin päätyttyä numerot yhteisistä oppiaineista ja kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineista, muista sanallinen arviointi, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä. Huoltajille ja oppilaalle annetaan riittävästi tietoa oppilaan opinnoissa edistymisestä. Jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyen huoltajille tarjotaan mahdollisuutta esimerkiksi oppilaanohjaajan kanssa keskusteluun.

K

Päättötodistus: numerot. Oppilaalle annetaan muuta arviointipalautetta. Huoltaja voi anoa kirjallisesti valinnaisen kielen numeroarvioinnin merkinnän
poisjättämistä.

 

Takaisin -linkki sivulla koulunaloitus