Arviointi

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa

Luokilla 1. - 6. arviointi tapahtuu kerran lukuvuodessa (keväällä).
Pogostan yläkoulussa arviointi tapahtuu 2 kertaa lukuvuodessa, syyslukukauden päätteeksi annetaan välitodistus ja keväällä lukuvuositodistus.

Käyttäytymisen arviointi tapahtuu kaksi kertaa lukuvuodessa yläkoulussa ja kerran alakoulussa.

Oppilaalla on mahdollisuus hylätyn suorituksen uusintaan lukuvuoden aikana tai kesällä. Suoritettavasta alueesta ja uusintaan liittyvistä näyttövaatimuksista päättävät rehtori ja apulaisrehtori yhdessä opettajan kanssa. Jos suoritus hyväksytään, oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle. Vuosiluokalle jäämisestä päättävät rehtori ja apulaisrehtori yhdessä oppilaan opettajien kanssa huoltajaa kuultuaan. Syynä voi olla yksi tai useampia hylättyjä suorituksia, uudelleensuorituksen hylkääminen, yleinen  koulumenestyksen heikkous tai huoltajan pyyntö luokalle jättämisestä. Vuosiluokalle jääneen oppilaan suoritukset raukeavat.

Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään yhtenäisen perusopetuksen rehtorille. Oppilaan uudesta arvioinnista päättävät rehtori, apulaisrehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Vuosiluokkien 0 - 9 yleiset käyttäytymisen  arviointiperusteet

  • suomalaisen yhteiskunnan normien noudattaminen
  • suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksyttyjen hyvien tapojen  noudattaminen
  • Pogostan koulun sääntöjen noudattaminen
  • koulussa annettujen ohjeiden noudattaminen
  • omista velvollisuuksista huolehtiminen
  • osallisuus turvallisen opiskeluympäristön luomiseen

 

 

Käyttäytymisen arvosanojen perusteet  vuosiluokilla 0 - 9
 

10 
Oppilas käyttäytyy, noudattaa normeja, sääntöjä ja annettuja ohjeita esimerkillisen hyvin. Oppilas oma-aloitteisesti huolehtii omista velvollisuuksistaan ja asioistaan. Hän luo myönteistä ilmapiiriä ja henkeä ympäristössään ja ohjaa muitakin siihen. Oppilas arvostaa sekä toisten että omaa työtä ja osallistuu koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan. Häneen ei ole tarvinnut käyttää kurinpidollisia toimia.

9
Oppilas käyttäytyy, noudattaa normeja, sääntöjä ja annettuja ohjeita esimerkillisen hyvin. Oppilas huolehtii omista velvollisuuksistaan ja asioistaan. Hän luo myönteistä ilmapiiriä ja henkeä ympäristössään. Oppilas arvostaa sekä toisten että omaa työtä ja osallistuu koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan. Häneen ei ole tarvinnut käyttää kurinpidollisia toimia.

8
Oppilas käyttäytyy, noudattaa normeja, sääntöjä ja annettuja ohjeita hyvin. Oppilas huolehtii omista velvollisuuksistaan ja asioistaan. Hän suhtautuu myönteisesti koulunkäyntiin, ympäristöönsä sekä toisiin ihmisiin. Oppilas arvostaa sekä toisten että omaa työtä ja osallistuu koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan. Jonkin yksittäisen tavoitteen saavuttamisessa ilmenevät puutteet voi korvata muiden tasojen ylittämisellä.

7
Oppilas osoittaa käyttäytymistä, jossa useimmat arvosanan 8 käyttäytymiskriteerit täyttyvät.


Oppilas osoittaa käyttäytymistä, jossa jotkut arvosanan 8 käyttäytymiskriteerit täyttyvät.

5
Oppilas on tietoinen käyttäytymistavoitteista, mutta hän suhtautuu niihin piittaamattomasti.  


Oppilas ei noudata normeja, sääntöjä ja hyviä tapoja. Hän turmelee ympäristöään, terrorisoi toisten työtä ja vaarantaa turvallisen opiskeluympäristön. Oppilaaseen kohdistetaan erilaisia tukitoimia hänen saattamisekseen yhteisöömme sopeutuvaksi jäseneksi.

Yhteystiedot