Vesihuolto, viemärit

Ilomantsin kunnan vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen toimintaan kuuluu veden toimittaminen kuluttajille, jäteveden käsittely sekä lopputuotteen kompostointi.

Ilomantsin vesilaitoksella on kolme vedenottamoa, joista pumpataan pohjavettä vuosittain noin 250 000 m³. Jakeluverkostoa vesilaitoksella on 97,6 km. Vesisäiliöitä on yksi, kirkonkylän vesitorni 600 m³.

Jätevesilaitokselle otetaan vastaan myös sakokaivo- ja umpikaivolietteet haja-asutusalueelta. Kompostoitu liete sekoitetaan ruokamullaksi, joka soveltuu hyvin viherrakentamiseen.

Viemäriverkostoa alueella on yhteensä 52,0 km. Verkostoon liittyneitä on reilut 800 kiinteistöä

Talousvesi

Talousvesi on pohjavettä, jota pumpataan  Putkelan ja Ravajärven vedenottamoilta. Vuotuinen ottomäärä on noin 250 000 m³ ja vedenkulutus on 200 000 m³

Jätevesi

Ilomantsissa on kaikkiaan 13 jätevedenpumppaamoa, joiden avulla jätevesi pumpataan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiä Ilomantsin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2013 noin 550 000 m3.

Puhdistettujen jätevesien vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan

Ilomantsin puhdistettujen jätevesien vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan velvoitetarkkailuna. Tarkkailua hoitaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Tarkkailua valvoo Pohjois-Karjalan Ely-keskus.

Toiminta-alue

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on esitetty kartassa.

Liittyminen vesihuoltoon

Kiinteistön, joka harkitsee liittymistä vesihuoltolaitokseen, tulee täyttää hakemus. Hakemuksia on saatavana tekniseltä osastolta.


Kuntatekniikan esimies
Veijo Kurki
040 104 3341
veijo.kurki(at)
ilomantsi.fi


Vesilaitoksenhoitaja
Pentti Kettunen
040 104 3343
vesihuoltolaitos(at)
ilomantsi.fi


Vesihuoltolaitoksen päivystys

(työajan ulkopuolella)
040 104 3351

 

Toimistosihteeri
Sirpa Lintu
040 104 3304
sirpa.lintu(at)
ilomantsi.fi