Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön elämää ja toimintaa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä niin, että palvelut tukevat omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelua voi saada henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa arvioi henkilön palvelutarpeen. Arviointia tehtäessä otetaan huomioon vamman aiheuttama haitta päivittäisissä toiminnoissa suoriutumiselle, yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne elinympäristöineen. Palveluiden järjestäminen perustuu asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa yksityiskohtaisesti selvitetään asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Suunnitelma laaditaan ensisijaisesti niille, joiden palvelujen tarve on jatkuvaa ja jotka tarvitsevat monenlaisia palveluita.

Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää palvelut vaikeavammaisille henkilöille. Muille kuin vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja taloudelliset tukitoimet järjestetään määrärahojen mukaisesti.