Palveluasuminen

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö sitä vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee selviytyäkseen päivittäisistä toimista. (VpL 8.§ 2. mom.)

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan toisen ihmisen apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. Jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, ei palveluasumista myönnetä.

Palveluasumiseen kuuluvat vaikeavammaiselle sopiva asunto, esim. palvelutalossa sekä asumiseen liittyvät yksilöllisesti suunnitellut palvelut (avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokahuollossa, siivouksessa jne.). Palveluasuminen voidaan järjestää myös henkilön omassa kodissa esimerkiksi henkilökohtaisen avustajapalvelun ja kotihoidon palvelujen turvin. Palveluasumisen tarve ja käytännön toteuttaminen suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiveet.