Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelu on lasten, nuorten ja heidän vanhempien vanhemmuuden tukemista erilaisten avo-, sijais- ja jälkihuollon tukitoimien avulla. Lasta/nuorta ja perhettä voidaan tukea lastensuojelullisin perustein joko kunnan omina palveluina tai ostopalveluina. Lastensuojelun aloittaminen ja toimenpiteet riippuvat siitä, todetaanko lastensuojelulle
olevan tarvetta.
Tarve selvitetään lapsi-
ja perhekohtaisesti.

Lastensuojelun tehtävä

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin, kun lapselle tai nuorelle on tehty lastensuojelun asiakkuuden päätös. Lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuojelu on lapsen ja vanhempien kanssa tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä.

Miten ja milloin tulee ottaa yhteyttä lastensuojeluun

Lasten ongelmien ei tarvitse olla pitkälle edenneitä tai selvästi arkielämää haittaavia, vaan apua kannattaa kysyä jo paljon aiemmin. Lastensuojeluun voi olla yhteydessä jokainen, joka huomaa lapsen olevan avun tarpeessa. Sosiaalitoimen asiakasasiat ovat salassa pidettäviä. Asiakasasioissa emme asioi sähköpostitse, koska käytössä ei ole salattua sähköpostiyhteyttä.

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien puhelinaika ma-pe klo 9-10.

Sosiaalityöntekijä Päivi Karttunen, 013 330 5606 Sijais- ja jälkihuolto         
Sosiaalityöntekijä Kaija Ikonen, 013 330 5651 Avohuolto
Sosiaaliohjaaja Merja Palviainen, 013 330 5634 Avo-, sijais- ja jälkihuolto
Perhetyöntekijä Elisa Ronkainen, 013 330 5557 Perhetyö
Perhetyöntekijä Anne Hyttinen, 013 330 5650 Perhetyö


Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa saat yhteyden hätäkeskuksen (112) kautta sosiaalipäivystykseen.

Mitä yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen

Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin lastensuojelun tarpeen. Lastensuojelutarpeen selvitys käynnistää asiakkuuden. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen suojelun ja tuen tarvetta ja vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin. Sosiaalityöntekijän työparina selvityksen tekemisessä on sosiaaliohjaaja. Jos lapsi on selvityksen perusteella lastensuojelun tarpeessa, asiakkuus jatkuu. Ellei tarvetta ole, asiakkuus päätetään ja lapsi ja perhe ohjataan muun tuen piiriin.

Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin. Lastensuojelua toteutetaan ensisijaisesti erilaisin avohuollon tukitoimin, mutta myös kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton keinoin. Avohuollon tukitoimina voidaan järjestää esimerkiksi päivähoitoa, perhetyötä, tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa sekä tukea lapsen harrastuksia ja perhettä taloudellisesti. Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuusosiaalityöntekijä ja mikäli asiakkuus jatkuu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, laaditaan asiakassuunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää yhteistyötä. Sosiaalityöntekijä
Kaija Ikonen
013 330 5651
kaija.ikonen(at)
siunsote.fi

 

Sosiaalityöntekijä
Päivi Karttunen
013 330 5606
paivi.karttunen(at)
siunsote.fi 


Sosiaaliohjaaja
Merja Palviainen
013 330 5634
merja.palviainen(at)
siunsote.fi
 Perhetyöntekijä
Elisa Ronkainen
013 330 5557
elisa.ronkainen(at)
siunsote.fi

 

Perhetyöntekijä
Anne Hyttinen
013 330 5650
anne.hyttinen(at)
siunsote.fi

 

Sosiaalipäivystys
112